میخواهم به تو یاد بدهم که چه طور مثل یک تری دی کار حرفه ای شوی و تری دی کار بودن شغل تو باشد

این 25 دقیقه را با من همراه باش …